De Tuinen van eenvoud

De Tuinen van Eenvoud
© Duane Elgin
Revised 9/05
Een eenvoudige, sobere levensstijl is geen nieuw fenomeen. Haar wortels liggen diep verankerd in de
geschiedenis en zijn terug te vinden in alle wijsheidstradities en religies ter wereld. Meer dan tweeduizend jaar
geleden, in dezelfde periode dat de Christenen zeiden “Geef me noch armoede noch rijkdom” (Spreuken, 30:8),
beweerden de Taoisten “Hij die weet dat hij genoeg heeft, is rijk” (Lao Tzu). Plato en Aristoteles benadrukten het
belang van “de Gulden Middenweg” door het leven, waarin er noch excessen noch tekorten zijn. Ook de Boedhisten
moedigen aan tot het bewandelen van een “middenweg” tussen armoede en gedachtenloze verzameldrift. Het is
duidelijk, een eenvoudig leven is geen nieuwe sociale uitvinding.Wat nieuw is, zijn de radicaal veranderende
ecologische, sociale en psycho-spirituele omstandigheden van de moderne samenleving.
Een duidelijke aanzet in de richting van een soberdere levensstijl werd in 1992 verwoord door 1600 oudere
wetenschappers, inclusief de meerderheid van de nog levende Nobelprijswinnaars op het gebied van de wetenschappen,
die een “Waarschuwing aan de Mensheid” ondertekenden. Dit is een historische verklaring, waarin zij aangaven dat “de
mensheid en zijn natuurlijke leefomgeving afstevenen op een botsing . . . die dermate grote veranderingen met zich
mee zal brengen, dat het onmogelijk zal zijn om onze huidige levenswijze te blijven handhaven.” Zij concludeerden
dat: ”Een grote omwenteling in onze beheer van de aarde noodzakelijk is om groot menselijk drama te voorkomen en
om ons bestaan op deze planeet niet onomkeerbaar te verminken”.
Ruim tien jaar later kwam een verwante waarschuwing van 100 Nobelprijswinnaars die zeiden: “Het grootste
gevaar dat de wereldvrede de komende jaren zal belagen, komt niet van irrationele daden van staten of personen, maar
die bedreiging komt van de legitieme aanspraken van ’s werelds armste mensen.” Zoals deze twee waarschuwingen
van de oudere wetenschappers aantonen, zijn er een aantal ons tegenwerkende krachten, (zoals globale klimaatsveranderingen,
uitputting van natuurlijke grondstoffen als water en goedkope aardolie, een uitdijende wereldbevolking
en een steeds groter wordende kloof tussen arm en rijk) die samenkomen en leiden tot een maatschappelijke crisis die
de mogelijkheid opent naar een evolutionaire crash binnen onze generatie. Zouden we daarentegen in staat zijn om een
evolutionaire stap of sprong voorwaarts te maken, dan zou dat zeker gepaard gaan met een verschuiving in de richting
van een soberdere, duurzamere en bevredigendere levensstijl.
Alhoewel we sterk in de richting van een eenvoudigere levensstijl geduwd worden is de aantrekkingskracht
ervan minstens zo sterk. De meeste mensen kiezen geen eenvoudiger leven vanuit een gevoel van opoffering, veeleer
zoeken ze een diepere bron van bevrediging dan die geboden wordt door een gestresste en door consumptie
geobsedeerde samenleving. Ter illustratie: terwijl het reëele inkomen in de Verenigde Staten verdubbelde in de
afgelopen generatie, bleef het percentage mensen dat aangaf zeer gelukkig te zijn hetzelfde (grofweg een derde).
Tegelijkertijd is het aantal echtscheidingen verdubbeld en het aantal zelfmoorden onder jongeren verdrievoudigd. Een
hele generatie heeft de vruchten van onze maatschappij van overvloed geproefd en ontdekte dat geld niet gelukkig
maakt. Op zoek naar bevrediging zijn er miljoenen mensen die zich terugtrekken van de “ratrace” en terugschakelen
naar een minder materieel leven, maar wel hun leven verrijken door te kiezen voor familie, vrienden, de samenleving
en creatief werk in een wereld die zich op zielsniveau verbonden weet met het universum.
In respons op de krachten vanuit de samenleving die op ons inwerken, is er in de Verenigde Staten en enkele
tientallen andere “post-moderne” landen, een trend naar een eenvoudiger leven gegroeid vanuit een marginale
beweging in de jaren 60 tot een gerespecteerde kultuur in het begin van het nieuwe millenium. Glossy tijdschriften
tonen ons de verlokkingen van een simpel leven vanuit de kiosken en op de televisie is het een geliefd onderwerp voor
praatprogramma’s. Onderzoek toont aan dat er een wezenlijk deel van de bevolking, voorzichtig geschat op zo’n 10
procent van de Amerikaanse bevolking, zich bezig houdt met een levensstijl die naar buiten toe duurzamer en naar
binnen toe spiritueler is.
Belangrijk om te beseffen; een eenvoudig leven is niet simpel. Vele uitdrukkingswijzen van een soberder leven
zijn ontstaan als een antwoord op de uitdagingen en mogelijkheden van de hedendaagse complexe samenleving. Om
een realistisch beeld te schetsen van de mogelijkheden om een eenvoudiger leven vorm te geven in de complexe
wereld, heb ik hier tien benaderingen gegeven die kunnen opbloeien in de “Tuinen van Eenvoud”. Alhoewel er
overlappingen zijn tussen deze tien benaderingen, zijn ze verschillend genoeg om een eigen categorie te
rechtvaardigen. Om niet de indruk te wekken dat er een volgorde van voorkeur is, heb ik de tien benaderingen op
alfbetische volgorde geplaatst aan de hand van een kernachtige omschrijving die ik eraan gegeven heb.


1. Bezielde Eenvoud: Eenvoud betekent het leven benaderen als meditatie en proberen onze ervaring van
verbondenheid met alles te cultiveren. Een spirituele aanwezigheid doordrenkt onze wereld en, door eenvoudig te
leven, krijgen we gemakkelijker toegang tot het universum dat ons omringt en onderhoudt. Bezielde eenvoud houdt
zich meer bezig met het bewuste proeven van het leven in al zijn onopgesmuckte rijkdom, dan met een specifieke
standaard of manier van materieel leven. Door het nastreven van een bezielde verbinding met het leven, zijn we
geneigd meer voorbij de oppervlakkige verschijning van dingen te kijken en brengen we ons inwendig zielsleven in
verbinding met alles wat ons omringt.
2. Ecologische Eenvoud: Eenvoud betekent hier dat we ons met lichte tred over de Aarde bewegen waarbij we
proberen onze ecologische voetafdruk te minimaliseren. Dit pad doet ons beseffen dat wij diepe wortels hebben in de
natuur. Het betekent dat we de verbinding met de ecologie van het leven waarin we ondergedompeld zijn blijven
ervaren en dat we de juiste balans vinden tussen de beleving van de door mensen gemaakte omgeving en een verblijf in
de natuur. Tevens vieren we de ervaring van het wonder van de seizoenen. Een natuurlijke eenvoud geeft ons een diepe
eerbied voor het leven op Aarde en de aanvaarding dat ook de niet-menselijke vormen van leven zoals dat van planten
en dieren hun waardigheid en rechten hebben net zo goed als mensen. Deze vorm van eenvoud waardeert de verbinding
die wij met het ‘Web van het Leven’hebben en wordt gemobiliseerd door de faktoren die het bedreigen (zoals
klimaatsveranderingen, uitroeiing van soorten en uitputting van grondstoffen).
3. Economische Eenvoud: Eenvoud betekent hier dat er vele mogelijkheden zijn om op een “juiste manier” in ons
levensonderhoud te voorzien in een snel groeiende markt van gezonde en duurzame produkten en diensten van velerlei
soort; van bouwmaterialen en energie voorzieningssystemen tot voedsel. Als de behoefte aan een duurzame
infrastruktuur in de ontwikkelde landen gecombineerd wordt met de ombouw en het herontwerp van huizen, steden,
werkplekken en transportsystemen, dan is het duidelijk dat er enorme uitbreidingsmogelijkheden zijn van nuttige
economische aktiviteiten.
4. Elegante Eenvoud: Eenvoud betekent hier dat ons leven zich ontvouwt als een kunstwerk in wording. Zoals Gandhi
zei, “Mijn leven is de boodschap.” In die geest vormt de Elegante Eenvoud een organische esthetiek dat een schril
contrast toont met een levensstijl gebaseerd op overmatige consumptie. Puttend uit bronnen die variëren van Zen tot de
Quakers, viert deze levensstijl het gebruik van natuurlijke materialen en een pure funktionele expressie, zoals je die
vaak ziet in het handwerk van deze gemeenschappen. Eenvoud is een weg van schoonheid.
5. Familie Eenvoud: Een toenemend aantal mensen kiest voor een levensstijl die weg gaat uit het snelle, drukke,
moderne leven, uit bekommernis om het welzijn van hun kinderen en de integriteit van de familie.We zien dat de
consumptiemaatschappij bezit probeert te nemen van geest van onze kinderen op steeds jongere leeftijd. Daarom
zoeken veel mensen een uitweg uit het gedoe en de complexiteit waarmee we anders voortdurend gebombardeerd
worden.
6. Gekozen Eenvoud. Eenvoud betekent kiezen voor een weg door het leven, zelfbewust en vanuit eigen vrije wil. Als
een pad dat onze vrijheid benadrukt betekent het kiezen voor eenvoud ook dat we er echt diep op in gaan en ons niet af
laten leiden door de consumptiemaatschappij. Het betekent ook dat we ons leven zodanig organiseren dat we “ware
geschenken” aan de wereld geven - dat wil zeggen de essentie van onszelf. Zoals Emerson zei, “Het enige ware
geschenk dat men geven kan is een deel van onszelf.”
7. Medelevende Eenvoud. Eenvoud betekent dat we verwantschap voelen met anderen en dat we “kiezen voor een
simpel leven zodat anderen simpelweg kunnen leven.”Medelevende eenvoud betekent een band voelen met ‘hetWeb
van het Leven’, en ons aangetrokken voelen tot een weg van verzoening—met andere soorten wezens en tevens met
toekomstige generaties. Bijvoorbeeld tussen degenen met grote verschillen in welvaart en mogelijkheden, kiest de
medelevende eenvoud voor de weg van samenwerking en eerlijkheid die een toekomst verzekerd van groei voor een
ieder.
8. Opgeruimde eenvoud. Eenvoud betekent grip krijgen op een leven dat te rommelig, te druk, te gestresst en te
versplinterd is. Opgeruimde eenvoud betekent dat we ons meer bezig houden met de fundamentele en essentiële zaken
in het leven - wat dat voor eenieder ook mag zijn - en wat minder aandacht hebben voor triviale zaken, zowel materiëel
als immateriëel, die onze aandacht afleiden. Zoals Thoreau zei, “Ons leven wordt versnipperd door detail . . .
vereenvoudig, vereenvoudig.” Of, zoals Plato schreef, “Om onze richting in het leven te bepalen, moeten we de
mechanismen van ons dagelijkse leven vereenvoudigen.”
9. Politieke Eenvoud: Eenvoud betekent dat we ons collectieve leven zodanig organiseren dat iedereen zich duurzamer
en “lichter”over de Aarde kan bewegen. Dit brengt veranderingen met zich mee in praktisch elk aspect van het
openbare leven, van transport en educatie tot het ontwerp van onze huizen, steden en werkplekken. De politiek van
eenvoud is ook een mediapolitiek, want de massamedia zijn hèt middel bij uitstek om het massabewustzijn van ons
consumptiegedrag te versterken en te veranderen. Politieke eenvoud is een politiek van communicatie en samenleving,
die bouwt op lokale één-op-één relaties tot aan het ontstaan van wereldwijde netwerken door het gebruik van de
mogelijkheden van televisie en internet.
10. Sobere Eenvoud: Eenvoud betekent een grotere financiëele onafhankelijkheid, als we bezuinigen op uitgaven die
niet werkelijk ons leven dienen en we onze financiën zorgvuldiger beheren. Een vorm van soberheid en financiëel
beheer geeft ons de mogelijkheid om bewuster ons pad door het leven te bepalen. Bovendien betekent een leven met
minder consumptie tevens dat we minder beslag leggen op de natuurlijke bronnen en dat er dus meer voor anderen
overblijft.
Zoals deze tien benaderingen laten zien heeft de groeiende cultuur van eenvoud een rijk bloeiende tuin van
uitdrukkingsmogelijkheden wiens diversiteit - en verbonden eenheid - een stevige en veerkrachtige ecologie creëert die
ons leert hoe we een duurzaam en zinvol leven leiden. Zoals ook bij andere ecosystemen is het de diversiteit aan
uitdrukkingswijzen die de flexibiliteit, het aanpassingsvermogen en de veerkracht koesteren. Aangezien er zo vele
paden naar de ‘Tuinen van Eenvoud’ leiden, heeft deze culturele beweging enorme mogelijkheden om te groeien, met
name als het wordt gevoed en gecultiveerd door de massamedia als een legitieme, creatieve en veelbelovende
levenswijze voor de toekomst.
Onze evolutionaire intelligentie wordt nu op de proef gesteld. De keuzes die deze generatie maakt zullen nog in
de verre toekomst hun weerklank vinden. Alhoewel de mensheid in de loop der geschiedenis voor vele grote problemen
heeft gestaan, zijn de uitdagingen van onze tijd werkelijk uniek. Nooit tevoren werd er een beroep gedaan op zoveel
mensen om zo’n grote ommezwaai te maken in zo’n korte tijd. Nooit werd een dergelijke taak aan de mensheid
toevertrouwd, de taak om samen te werken aan de verbeelding en de bouw van een toekomst die duurzaam, eerlijk en
medelevend is. De zaden die de afgelopen generatie in de ‘Tuinen van Eenvoud’ontkiemd zijn, beleven nu hun lente
om uit te lopen in het belang van de Aarde.

Dat de tuinen mogen bloeien!
• • •
Met toestemming van de schrijver vertaald uit het Engels door Tom Mertens/caTo-projects, maart 2006.

De Tuinen van eenvoud

Kamagra Oral Jelly Malaysia Ellmupt

Buy Diclofenac Without A Prescription [url=https://apcialisle.com/#]buy cialis online overnight shipping[/url] Herbal Pills To Last Longer <a href=https://apcialisle.com/#>cialis generic</a> Amoxicillin Side Effects In Cats Vomit

XRumer 19.0 + XEvil 4.0: massa posten op 8 miljoen websites!

XRumer 19.0 + XEvil 4.0: innovatief softwarecomplex voor het breken van een Captcha

1. Krachtige Neuronets: XEvil OCR kan meer dan 12000 van verschillende soorten Captcha ' s oplossen,
inclusief die van populaire, zoals Google CAPTCHA ' s ReCaptcha v2, v3 (in XEvil 4.0 Ultra alleen!), Captcha.Com, SolveMedia, Bing-Captcha,
Facebook-captcha en Bitfinex-captcha, Yandex-captcha, DLE-captcha, VBulletin-Captcha, en veel andere types!

2. Zeer hoge snelheid en precisie: herkenningssnelheid 0,01 .. 0,02 seconde per afbeelding (maar slechts 1 seconde in DEMO versie!),
XEvil kan brede soorten captcha met hoge precisie omzeilen en oplossen,
zonder afhankelijk te zijn van moeilijkheden, vervorming, geluiden, lettertypen, kleuren.

3. Zeer eenvoudige UI: slechts 3 hoofdknoppen om herkenning te starten,
dus XEvil gemakkelijk te gebruiken met een brede spectre programma ' s van SEO, SMM, Analytics,
Massa Auto-registratie/posten/verzenden/Bruteforcing / CryptoCurrency Mijnprogramma ' s.

Interesse? ;)
Zoek gewoon gratis in google "XEvil".

John

I do consider all the ideas you've presented on your post. They're really convincing and can certainly work. Still, the posts are very brief for novices. May just you please extend them a little from next time? Thanks for the post. ebdkfcgbdakecdkb

John

This is one awesome blog post. Keep writing. bbdkbfccaagdcadg

Good info

Very nice site!

Good info

Very nice site!

Good info

Very nice site!

Good info

Very nice site!

Good info

Very nice site! cheap goods https://apeoixy2.com/tqsrov/4.html

Good info

Very nice site! [url=https://apeoixy2.com/tqsrov/2.html]cheap goods[/url]

Nieuw bericht

Artikels

Permacultuur aanleg van een pluktuin

Hoe bouwen we een stukje tuin om, permie-style? De basis is een lapje grond, begroeid met gras of ongewenste planten. Dit stuk wordt gemaaid en het groenafval blijft ter plekke liggen om te composteren. Hierboven worden stukken karton gelegd. Mooi tegen elkaar zodat de bodem volledig bedekt is. Dit...
Lees meer

De Tuinen van eenvoud

De Tuinen van Eenvoud © Duane Elgin Revised 9/05 Een eenvoudige, sobere levensstijl is geen nieuw fenomeen. Haar wortels liggen diep verankerd in de geschiedenis en zijn terug te vinden in alle wijsheidstradities en religies ter wereld. Meer dan tweeduizend jaar geleden, in dezelfde periode dat de...
Lees meer

Verslag OpenNatuurTuinenDag

De OpenNatuurTuinenDag was een grandioos succes!! Een prachtige zonnige dag, evenzeer stralende mensen en héél, maar dan ook héél veel natuur om te ontdekken, te beleven en te proeven. De hele dag niets dan enthousiaste blije gezichten, verwonderde blikken en ooh en aah's. Zowel voor jong en oud...
Lees meer

Ecogardens

Tristan & Sabrina
Ardooisestraat 161/1
8870 Kachtem, Izegem
0495/22.54.19
BTW BE O876.388.268
info@ecogardens.be